طلا

تهدیدهای حملات دوربرد در حوزه اثبات سهام

توجه بیشتر به پروتکل‌های اثبات سهام (PoS) به دلیل انتقال بلاکچین‌های معتبر از پروتکل اثبات کار به این مکانیسم اجماع، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری از بلاکچین‌های شناخته شده به سیستم‌های دوگانه یا ترکیبی ادامه مطلب